FAQs Complain Problems

भाग २ (नगर सभाबाट पारित ऐन)

२०७४

१. आर्थिक ऐन २०७४

२. हेटांडा उपमहानगरपालिकाकेा आ.व.२०७४।०७५ का विनियोजन ऐन, २०७४

३.. हेटौडा उपमहानगरपालिकाका न्यायिक समिति कार्यविधि ऐन, २०७४ 

४. हेटौडा उपमहानगरपालिका शिक्षा ऐन, २०७४

५. हेटौडा उपमहानगरपालिकाको कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन ऐन, २०७४

६. आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यवस्थित गर्न बनेको ऐन, २०७४

७. सहकारी-ऐन-२०७४

२०७५

१. हेटौडा उपमहानगरपालिकाको प्रशासकीय कार्यविधि (नियमित गर्ने) ऐन, २०७५

२. कर तथा गैरकर राजस्व लगाउने र उठाउने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०७५

३. विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन गर्न बनेको ऐन, २०७५

४. हेटौडा उपमहानगरपालिकाको स्वास्थ्य तथा सरसफाई सेवा ऐन, २०७५

५. आ.व. २०७५-०७६ को खर्च गर्न र विनियोजन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०७५

६. अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको ऐन, २०७५

७. कर्मचारी वृत्ति विकास तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी विशेष ऐन, २०७५

२०७६

१. अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न  बनेको ऐन, २०७६

२. आ.व. २०७६-०७७ को खर्च गर्न र विनियोजन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था  ऐन, २०७६

३. हेटौडा उपमहानगरपालिकाको स्थानीय बजार व्यवस्थापन ऐन, २०७६

२०७६ को संसोधित ऐन

१. न्यायिक समिति कार्यविधि ऐन, २०७४ को पहिलो संशोधन प्रस्ताव,

२०७७

१. हेटौंडा उपमहानगरपालिका बालवालिका सम्बन्धी ऐन २०७७

२. हेटौंडा उपमहानगरपालिका उद्योग व्यवसाय दर्ता सम्बन्धी ऐन,२०७७

३. अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको ऐन, २०७७

४. हेटौंडा उपमहानगरपालिका खेलकुद विकास ऐन २०७७

५. हेटौडा उप महानगरपालिका विनियोजन ऐन २०७७

६. हेटौंडा उपमहानगरपालिका वातावरण तथा प्राकृतिक स्रोत संरक्षण ऐन, २०७७

२०७७ को संशोधित ऐन

१. हेटौंडा उपमहानगरपालिका उद्योग व्यवसाय दर्ता सम्बन्धी ऐन,२०७७ पहिलो संसोधन

२. स्थानीय वजार व्यवस्थाकग ऐन, २०७६ पहिलो संशोधन.२०७७

२०७८

१. अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यन्वयन गर्न बनेको ऐन, २०७८

२. बजार व्यवस्थापन ऐन २०७८

३. हेटौंडा उपमहानगरपालिकाको विनियोज ऐन, २०७९

२०७९

१.हेटौडा उपमहानगरपालिका कर्मचारी वृत्ति विकास तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी विशेष ऐन, २०७५ लाई खारेजी गर्न तथा सो ऐन बमोजिम भए गरेका केही कामकारबाहीको बचाउ गर्न बनेको ऐन, २०७

२.अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको ऐन, २०७९

३.विनियोजन सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको ऐन, २०७९

४. जन स्वास्थ्य ऐन २०७९

५. प्रज्ञा प्रतिष्ठान ऐन २०७९

६. वातावरण तथा प्राकृतिक स्रोत संरक्षण ऐन २०७७ को पहिलो संशोधन ऐन २०७९

७. हेटौंडा उपमहानगरपालिका बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०७७ को पहिलो संशोधन ऐन, २०७९

८. हेटौंडा उपमहानगरपालिका शिक्षा ऐन, २०७४ को पहिलो संशोधन ऐन, २०७९

नीति, २०७९

१. हेटौंडा उपमहानगरपालिका बाल अधिकार संरक्षण नीति, २०७९

नगर सभाको निर्णय २०७९

१. एघारौ _ नगर सभाको निर्णय_राजपत्र

२०८०

१. अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको ऐन, २०८०

२. खर्च सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विनियोजन ऐन, २०८०

३. तेह्रौ नगर सभाको निर्णय_राजपत्र

४. हेटौंडा उपमहानगरपालिका विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन गर्न बनेको ऐन २०७५ को पहिलो संशोधन ऐन, २०८०

२०८१

१. हेटौंडा उपमहानगरपालिकाको आर्थिक ऐन, २०८१

Documents: