FAQs Complain Problems

सामाजिक सुरक्षा लाभग्राही प्रतिवेदन

Post date Documents
चालु आ.व.२०७८।७९ को दोश्रो त्रैमासिक सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्नेहरुको विवरण । 02/26/2022 - 14:52 File Makawanpur_Hetauda_1_2078_79_54430.xlsx, File Makawanpur_Hetauda_2_2078_79_54431.xlsx, File Makawanpur_Hetauda_3_2078_79_54452.xlsx, File Makawanpur_Hetauda_4_2078_79_54432.xlsx, File Makawanpur_Hetauda_5_2078_79_54433.xlsx, File Makawanpur_Hetauda_6_2078_79_54435.xlsx, File Makawanpur_Hetauda_7_2078_79_54436.xlsx, File Makawanpur_Hetauda_8_2078_79_54437.xlsx, File Makawanpur_Hetauda_9_2078_79_54438.xlsx, File Makawanpur_Hetauda_10_2078_79_54439.xlsx, File Makawanpur_Hetauda_11_2078_79_54440.xlsx, File Makawanpur_Hetauda_12_2078_79_54441.xlsx, File Makawanpur_Hetauda_13_2078_79_54442.xlsx, File Makawanpur_Hetauda_14_2078_79_54443.xlsx, File Makawanpur_Hetauda_15_2078_79_54444.xlsx, File Makawanpur_Hetauda_16_2078_79_54445.xlsx, File Makawanpur_Hetauda_17_2078_79_54446.xlsx, File Makawanpur_Hetauda_18_2078_79_54447.xlsx, File Makawanpur_Hetauda_19_2078_79_54453.xlsx, File Makawanpur_Hetauda_2_2078_79_54502.xlsx, File Makawanpur_Hetauda_3_2078_79_54506.xlsx, File Makawanpur_Hetauda_5_2078_79_54508.xlsx, File Makawanpur_Hetauda_6_2078_79_54509.xlsx, File Makawanpur_Hetauda_7_2078_79_54510.xlsx, File Makawanpur_Hetauda_8_2078_79_54511.xlsx, File Makawanpur_Hetauda_9_2078_79_54512.xlsx, File Makawanpur_Hetauda_10_2078_79_54513.xlsx, File Makawanpur_Hetauda_11_2078_79_54515.xlsx, File Makawanpur_Hetauda_12_2078_79_54516.xlsx, File Makawanpur_Hetauda_13_2078_79_54518.xlsx, File Makawanpur_Hetauda_14_2078_79_54519.xlsx, File Makawanpur_Hetauda_16_2078_79_54521.xlsx, File Makawanpur_Hetauda_17_2078_79_54522.xlsx, File Makawanpur_Hetauda_18_2078_79_54528.xlsx, File Makawanpur_Hetauda_19_2078_79_54529.xlsx
आ.व.२०७८।७९ को प्रथम त्रैमासिक प्रगति विवरण सम्बन्धमा । 12/27/2021 - 22:28 PDF icon 1st Quartely Report.pdf