ऐन कानुन

२०७४

 १.हे.उ.म.न.पा को न्यायिक समिति कार्यविधि विधेयक २०७४.pdf

२.हे.उ.म.न.पा को शिक्षा २०७४.pdf

३.हे.उ.म.न.पा को आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यवस्थित गर्न बनेको कानून २०७४.pdf

४.हे.उ.म.न.पा को कृषि व्यवसाय प्रवद्र्धन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन–२०७४.pdf

५.हे.उ.म.न.पा को सहकारी ऐन, २०७४.pdf

२०७५

१.हे.उ.म.न.पा को कर तथा गैरकर राजस्व लगाउने र उठाउने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन–२०७५.pdf

२.हे.उ.म.न.पा को गाउँ_नगर विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन.pdf

३.हे.उ.म.न.पा को स्वास्थ्य तथा सरसफाइ सेवा ऐन, २०७५.pdf 

४.हे.उ.म.न.पा को स्थानीय तहको प्रशासकीय कार्यविधि नियमित गर्ने ऐन.pdf 

५.हे.उ.म.न.पा को नगर सभा संचालन कार्यबिधि.pdf 

६.हे.उ.म.न.पा को आर्थिक ऐन २०७५।०७६.pdf

Documents: 

Document Type: