FAQs Complain Problems

बजेट तथा कार्यक्रम

आ.ब.२०७६/७७ को निति कार्यक्रम तथा बजेट,योजना विवरण र रातो किताब

आ.ब.२०७६/७७ को निति कार्यक्रम तथा बजेट र रातो किताब

आ. ब. २०७५।७६को बार्षिक बजेट‍ तथा कार्यक्रम(रातो किताब)

आ. ब. २०७५।७६को  बार्षिक बजेट‍ तथा कार्यक्रम(रातो किताब)

कार्यक्रम तथा अायाेजनाहरूको बिस्तृत विवरण २०७४/२०७५

अा.व. २०७३/२०७४ को संसाेधित तथा अा.व. २०७४/२०७५ को स्वीकृत व्यय र अायकाे विवरण

अा.व. २०७३/२०७४ को संसाेधित तथा अा.व. २०७४/२०७५ को स्वीकृत व्यय र अायकाे विवरण

 

वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम

Published on: 2016-01-25

अा.व. २०७२।०७३ को लागि संशोधन र अा.व. २०७३।०७४ को वार्षिक नीति, कार्यक्रम 

Pages