समाचार

नतिजा प्रकाशन सम्बन्धि सूचना

सेवा करारमा प्राविधिक कर्मचारी छनौट समितिको सूचना:

टनेल (Tunnel) मा आधारित तरकारि खेतिको लागि हस्ताक्षर.

वडा न.१२ को पदमपोखरीमा ५ वटा टनेल बनाइ अाधुनिक तरकारी खेतिको लागि हे.उ.म.न.पा र KOICA संस्था बिच सम्झौता भएको छ। १३ लाख को लागतमा सो कार्यक्रम संचालन हुन लागेको हो। 

करारमा सेवा लिने सम्बन्धी सूचना

हेटौडा उपमहानगरपालिका अन्तर्गत शहरी स्वास्थ्य प्रबर्द्धन केन्द्रका लागि देहाय बमोजिमका पदहरूमा देहायको सङ्ख्या र योग्यता भएको प्राविधिक कर्मचारी २०७६ आषाढ मशान्त सम्मका लागि करारमा राख्नु पर्ने भएकाले योग्यता पुगेका नेपाली नागरिकहरुले यो सूचना प्रकाशित भएको मितिले १५ (पन्घ्र) दिनभित्र कार्यालय सम

Pages