News & Events

सूचना सूचना सूचना

राजश्व सम्बन्धि अत्यन्त जरुरी सूचना

तेस्रो नगर सभा सम्पन्न

आज मिति २०७५/०३/२९ गते शुक्रबार यस हे.उ.म.न.पा.ले आगामी आ.व २०७५/०७६ को लागि आवस्यक निति, कार्यक्रम तथा बजेट नगर सभाबाट पास गरेको छ।

करार सेवा सम्बन्धि सूचना

मिति २०७५/२/२६ गते प्रकाशित करार सेवामा प्राविधिक कर्मचारी आवश्यकता सम्बन्धी सूचना अनुसारको सम्पर्क मिति पछि तोकिने ब्यहोरा सम्बधित सबैको जानकारीको लागि अनुरोध छ।

Pages