FAQs Complain Problems

समाचार

समाचार

भुकम्प पिडित लाभग्राहिको लागि सूचना।

भुकम्प पिडित लाभग्राहिको लागि सूचना

हेटौंडा उपमहानगरपालिका, नगर कार्यपालिकालबाट भुकम्प पिडित लाभग्राहिहरुको लागि तपशिल बमोजिमको निर्णय गरिएको छ।उक्त निर्णय बाट लाभ उठाउनुहुन सम्बन्धित सबैको जानकारिको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ।

निर्णय:

Pages