ऐन

२०७४

१. हेटौंडा उपमहानगरपालिका न्यायिक समिति कार्यविधि ऐन.pdf 

२. हेटौंडा उपमहानगरपालिका शिक्षा ऐन.pdf

३. हेटौंडा उपमहानगरपालिकाको आर्थिक कार्यविधिनियमित तथा ब्यबस्थित गर्न बनेको ऐन.pdf 

४. हेटौंडा उपमहानगरपालिकाको कृषि व्यवसाय प्रवर्धन सम्बन्धमा ब्यबस्थापन गर्न बनेको ऐन.pdf 

५.  हेटौंडा उपमहानगरपालिकाको शहकारी ऐन.pdf 

२०७५

१. हे.उ.म.बाट कर तथा गैरकर राजस्व लगागने र उठउने सम्बन्धमा ब्यबस्था गर्न बनेको ऐन.pdf 

२. हेटौंडा उपमहानगरपालिका विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन गर्न बनेको ऐन.pdf 

३. हेटौंडा उपमहानगरपालिकाको स्वास्थ्य तथा सरसफाइ सेवा ऐन.pdf

४.  हेटौंडा उपमहानगरपालिकाको प्रशासकीय कार्यविधि (नियमित)गर्ने ऐन.pdf 

५. हेटौंडा उपमहानगरपालिका कार्यालय नगर सभा संचालन कार्यबिधी.pdf

६. अर्थ सम्बन्धि प्रस्ताबलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको ऐन_२०७५.pdf 

७. हेटौंडा उपमहानगरपालिकाकेा अा.व.२०७५।०७६ को विनियोजन बिधयक २०७५.pdf 

Documents: 

Document Type: