FAQs Complain Problems

scrolling news.

नियमावली/निर्देशिका/मापदण्ड

२०७४

१.हे.उ.म.न.पा को कार्यसम्पादन नियमावली.pdf 

 २.हे.उ.म.न.पा को कार्यबिभाजन नियमावली.pdf

३.हे.उ.म.न.पा को प्रमाणिकरण कार्यविधि नियमावली.pdf 

४.हे.उ.म.न.पा को बैठक संचालन कार्यबिधी.pdf 

५.हे.उ.म.न.पा को सार्वजनिक–निजी साझेदारी योजना सञ्चालन तथा व्यवस्थापन निर्देशिका, २०७४.pdf

६. हे.उ.म.न.पा को करारमा जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी नमूना कार्यविधि, २०७४.pdf 

२०७५

१.हे.उ.म.न.पा को घ वर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजतपत्र सम्बन्धी कार्यविधि.pdf 

२.हे.उ.म.न.पा को आन्तरिक राजस्व सङ्कलन तथा बिक्री वितरण सम्बन्धी कार्यविधि.pdf 

 ३.हे.उ.म.न.पा को हेटौंडा राजपत्र प्रकाशन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५.pdf

 ४.हे.उ.म.न.पा को स्थानीय तहको सरकारबाट गरिने बजार अनुगमन प्रस्तावना.pdf 

५. घर नक्सा(design) सहायता निर्देशीका २०७५.pdf

६. योजना तथा कार्यक्रम फरफारक कार्यबिधि, २०७५.pdf

७.लैङ्गिक मैत्री समुदायमा आधारित घटना व्यवस्थापन तथा प्रेषण प्रणाली मार्गदर्शन.pdf

८.हेटौंडा उपमहानगरपालिकाको कृषक समूह गठन तथा व्यवस्थापन निर्देशिका.pdf 

९.जिल्ला सुरक्षित अल्पकालिन सेवा केन्द्रको कार्यक्षेत्रगत शत.pdf 

१०.खाद्य प्रयोगशाला सञ्चालन तथा व्यवस्थापन निर्देशिका.pdf 

११. हेटौंडा उपमहानगरपालिकाको अपाङ्गता भएका व्यक्तिको परिचय-पत्र वितरण कार्यविधि.pdf 

१२.धर्मकाँटा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन अन्तरिम मार्गदर्शन.pdf

२०७६

१.हे.उ.म.न.पा को बंगुर फार्म संचालन मापदण्ड २०७६.pdf

 २. हे.उ.म.न.पा को पशू पंक्षी फार्म संचालन मापदण्ड २०७६.pdf

३. नो होम डेलिभरि मापदण्ड २०७६

४. निशुल्क कृतिम गर्भाधारण व्यबस्थापन  निर्देशिका २०७६

५. पशुबिमा निर्देशिका,२०७६

६. स्वास्थ्य संस्था दर्ता, अनुमति तथा नवीकरण सम्बन्धि निर्देशिका, २०७६

७. बालसमूह निर्देशिका फाईनल, २०७६

८. ज्येष्ठ नागरिक मञ्च गठन तथा सञ्चालन कार्यविधि, २०७६

९. हेटौंडा उपमहानगरपालिका आय ठेक्का बन्दोवस्त कार्यविधि २०७६

१०. कोभिड १९ प्रभावितहरुलाई राहत वितरण कार्यविधि २०७६

११ .हेटौंडा उपमहानगरपालिका क्षेत्र भित्र उद्योग, कृषी, स्वास्थ्य, विकास निर्माण र मर्मत कार्य गर्ने गराउने सम्बन्धमा जारी गरीएको मार्गदर्शन, २०७६

 १२. हेटौंडा उपमहानगरपालिकाको विपद् व्यवस्थापन नीति, २०७६

१३. हे.उ.म.न.पा. को आन्तरिक आय संकल (ठेक्‍का बन्दोबस्त) सम्बन्धि कार्यविधि, २०७६

१४. हेटौंडा उपमहानगरपालिकाको विपद् व्यवस्थापनरणनीतिक कार्ययोजना २०७६

१५. ज्येष्ठ नागरिक मञ्‍च गठन तथा सञ्‍चालन कार्यविधि, २०७६

२०७७

१. हेटौंडा उपमहानगरपालिका जल स्रोत उपयोग कार्यविधि २०७७

२. हेटौडा उप महानगरपालिका सहकारी नियमावली २०७७

३. हे.उ.म.न.पा. अनौपचारिक श्रमिक हित व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७७

४. हे.उ.म.न.पा. आधारभूत शिक्षा (कक्षा -८ उतिर्ण) सञ्‍चालन तथा व्यवस्थापन निर्देशिका, २०७७

५. हे.उ.म.न.पा. नदीजन्य पदार्थ  व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७७

६. हे.उ.म.न.पा. पाठ्यक्रम निर्माण तथा कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७७

७. हे.उ.म.न.पा. लैङ्गिक हिंसा निवारण कोष (सञ्‍चालन) कार्यविधि, २०७७

८. हे.उ.म.न.पा. सुरक्षित मातृत्वका लागि गर्भवती महिलाकाो भिडियो एक्सरे सम्बन्धि मापदण्ड, २०७७

९. सूर्तिजन्य पदार्थ (नियन्‍त्रण र नियमन गर्ने) निर्देशिका, २०७७

२०७८

१. हे.उ.म.न.पा. सहकारी नियमावली २०७७ को पहिलो संसोधन

२. हे.उ.म.न.पा. कन्टिजेन्सी रकम व्यवस्थापन र खर्च सम्बन्धी कार्यविधि, २०७८

३. हे.उ.म.न.पा करारमा प्राविधि कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धि कार्यविधि, २०७४ को पहिलो संधोन, २०७८

४. हे.उ.म.न.पा कार्य सञ्‍चालन निर्देशिका, २०७८

५. हे.उ.म.न.पा खर्च सम्बन्धी मापदण्ड कार्यविधि, २०७८

६. हे.उ.म.न.पा पूर्वाधार विकास महाशाखा अर्न्तगत कार्यरत प्राविधिकहरुको फिल्ड भत्ता सम्बन्धि कार्यविधि, २०७८

 

Documents: