जन्म दर्ता विवरण २०७१

Body: 
सि नं महिना महिला पुरुष जम्मा
वैशाख ८४ ९७ १८१
जेठ ८७ ८० १६७
असार ६९ ७५ १४४
श्रावण ३४ ४६ ८०
भाद्र ५१ ५० १०१
अशोज ७७ १०९ १८६
कार्तिक १०५ ११८ २२३
मङ्सिर २६६ ३०२ ५६८
पुष १६१ १६४ ३२५
१० माघ      
११ फाल्गुन      
१२ चैत      
            जम्मा