जन्म दर्ता विवरण 2०७०

Body: 
सि नं महिना महिला पुरुष जम्मा
वैशाख १२१ १११ २३८
जेठ ९१ ९७ १८८
असार ११४ ८१ १९५
श्रावण ६३ ७१ १३४
भाद्र ४९ ४८ ९७
अशोज २५ २९ ५४
कार्तिक ३८ ४७ ८५
मङ्सिर ११० १२० २३०
पुष ८० ७४ १५४
१० माघ ६१ ५९ १२०
११ फाल्गुन ५६ ६४ १२०
१२ चैत ४८ ४६ ९४
            जम्मा ८६२ ८४७ १७०९