नियमावली

२०७४

१. हेटौंडा उपमहानगरपालिका नगर कार्यपालिका (कार्यसम्पादन) नियमावली, २०७४.pdf

२. नगर कार्यपालिका (कार्य विभाजन) नियमावली, २०७४.pdf 

३. निर्णय वा आदेश र अधिकारपत्रको प्रमाणीकरण सम्वन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको नियमावली.pdf

४. हे.उ.न.पा.को तथा वडा समितिको बैठक संचालन सम्बन्धी कार्यविधि.pdf

५. हे. उ.पा को सार्वजनिक–निजी साझेदारी योजना सञ्चालन तथा व्यवस्थापन निर्देशिका.pdf 

६. हे.उ.पा मा करारमा प्राविधिक कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि.pdf

२०७५

 १. “घ” वर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजतपत्र सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५.pdf

२. आन्तरिक राजस्व (नदीजन्य पदार्थको) सङ्कलन तथा बिक्री वितरण सम्बन्धी कार्यविधि नं. २.pdf

३. हेटौंडा राजपत्र प्रकाशन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५ सालको कार्यविधि नं. ३.pdf 

४. हेटौंडा उपमहानगरपालिकाबाट गरिने बजार अनुगमन निर्देशिका नं. ३.pdf

Documents: 

Document Type: