नियमावली

२०७४

१.हे.उ.म.न.पा को कार्यसम्पादन नियमावली.pdf 

 २.हे.उ.म.न.पा को कार्यबिभाजन नियमावली.pdf

३.हे.उ.म.न.पा को प्रमाणिकरण कार्यविधि नियमावली.pdf 

४.हे.उ.म.न.पा को बैठक संचालन कार्यबिधी.pdf 

५.हे.उ.म.न.पा को सार्वजनिक–निजी साझेदारी योजना सञ्चालन तथा व्यवस्थापन निर्देशिका, २०७४.pdf

६. हे.उ.म.न.पा को करारमा जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी नमूना कार्यविधि, २०७४.pdf 

२०७५

१.हे.उ.म.न.पा को घ वर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजतपत्र सम्बन्धी कार्यविधि.pdf 

२.हे.उ.म.न.पा को आन्तरिक राजस्व सङ्कलन तथा बिक्री वितरण सम्बन्धी कार्यविधि.pdf 

 ३.हे.उ.म.न.पा को हेटौंडा राजपत्र प्रकाशन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५.pdf

 ४.हे.उ.म.न.पा को स्थानीय तहको सरकारबाट गरिने बजार अनुगमन प्रस्तावना.pdf 

५. घर नक्सा(design) सहायता निर्देशीका २०७५.pdf

६. योजना तथा कार्यक्रम फरफारक कार्यबिधि, २०७५.pdf

Documents: 

Document Type: