थोपा सिंचाईको सामाग्रि बितरण

आज मिति २०७५/०३/११ गते यस हेटौंडा उपमहानगरपालिकाले हे.उ.म.न.पा. १३ को आम्रपालि कृषक समुहको १५ जना कृषकहरू लाई साना सिंचाई परियोजना अन्तर्गतको रु. १,११,०००।०० (हे.उ.म.न.पा. को रु.९४३५०।०० र कृषकको समुह बाट रु.१६६५०।००) बराबरको थोपा सिंचाई गर्नकोलागि आबस्यक सामाग्रिहरू उप प्रमुख श्री मिनाकुमारी लामाज्यूले बितरण गर्नु भयो। कार्यक्रममा उप प्रमुखज्यूले त्यस क्षेत्रमा सफल भए हे.उ.म.न.पा.को अन्य क्षेत्रमा पनि थोपा सिंचाई कार्यक्रम बढाउदै लैजाने बताउनु भयो।